počítačepočítače

Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel) viz https://www.pocitacezababku.cz/clanky/Kontaktni-informace.html.

Kupující:

může být spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitel:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel:

Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující objednáním Zboží od Prodávajícího odesláním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a s ohledem na uzavřenou smlouvu neměnné. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit a pro budoucí objednávky bude vždy závazné jejich znění platné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy.

Nedílnou součástí všeobecných podmínek jsou reklamační podmínky.

Obecné informace sdělené před uzavřením smlouvy

Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

 • a) mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),
 • b) emailem na naší e-mailové adrese,
 • c) telefonicky na našem telefonním čísle.

Uchovávání smluv. Uzavřené smlouvy neuchováváme, a proto k nim není možné přistupovat.
Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 • a) Česká obchodní inspekce,
 • b) živnostenské úřady,
 • c) Úřad pro ochranu osobní údajů,

Ceny pro zákazníka

Zboží v internetovém obchodu je nabízeno za ceny v korunách českých. Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku a jsou uvedeny včetně DPH i bez DPH, vždy ale včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Způsoby platby za zboží

V současné době nabízíme tyto způsoby platby:

 1. Platba v hotovosti na dobírku . Peníze převezme v hotovosti pracovník dopravní služby při předání zboží.
 2. Platba předem na zálohovou fakturu . Do emailové schránky Vám přijde zálohová faktura v plné výši ceny zboží. Po jejím uhrazení (a po připsání peněz na náš účet) zboží expedujeme.

Způsob platby si můžete zvolit v košíku s objednávkou.

Návrh a uzavření kupní smlouvy

Vystavení zboží na e-shopu s uvedením jeho dostupnosti „skladem“ je nabídkou na uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat o nedostatečném stavu zásob za účelem dohody o dalším postupu. Ohledně zboží uvedené ve stavu „není skladem“ platí, že na základě vaší objednávky činíte návrh na uzavření smlouvy.

My v takovém případě bez zbytečného odkladu prověříme naše možnosti dodání a uzavření smlouvy vám potvrdíme samostatným e-mailem; automatický e-mail odeslaný systémem bezprostředně po vašem zadání objednávky slouží za těchto okolností pouze jako potvrzení doručení vaší objednávky.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, buď odesláním požadavku na email, nebo telefonicky (viz Kontakt). Právo na odstoupení od smlouvy se řídí podmínkami uvedenými v oddíle níže.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsme povinni u vystaveného daňového dokladu prokázat věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchovávání nezměněn. Z toho důvodu nelze na již vystaveném daňovém dokladu měnit údaje odběratele. Jakmile jsou tyto zadány do systému, nemůže dojít k jejich další editaci. Změna údajů je možná jedině na objednávce, před vystavením daňového dokladu.

Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická / právnická osoba nepovinná k dani.

Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce

Doprava zboží

Přibližná doba dodání je 2-5 dní. Konkrétní dotazy na dodací lhůtu směřujte na email prodej@pocitacezababku.cz Upozornění: Před vánocemi jsou kvůli přetížení dopravních služeb a velkému množství objednávek dodací doby zpravidla delší.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce nebo zákazník odmítne expedované zboží převzít, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo odmítnutím zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Dopravné účtujeme v ceně cca od 100 do 180Kč bez DPH. Aktuální výše dopravného se zobrazí v nákupním košíku. Dopravu zajišťujeme v rámci exklusivní smlouvy s dopravci DPD, PPL Výjimečně i jinou dopravní službou. Ve výjimečných případech, při přepravě nadměrně těžkých balíků (servery, hromadné objednávky) je nutné poslat zboží na paletě. Při tomto druhu dopravy je dopravné vyšší a závisí i na vzdálenosti od skladu. Pokud by bylo možné poslat zboží jen na paletě, budeme vás o tom informovat a domluvíme se dopředu na podmínkách zaslání. U některých objednávek které obsahují více položek může zboží přivézt dopravní služba zvlášť. Je to způsobeno tím, že zboží může jít z různých skladů. Zaplatíte vždy jen za zboží, které převezmete a dopravné se vám nebude navyšovat, pokud to nebude předem dohodnuto jinak. Uvedené ceny platí pro dopravu na území ČR. O výši poštovného do jiných států EU vás budeme před odesláním zboží informovat a domluvíme se dopředu na podmínkách dodání.

Důležité upozornění: Při přebírání zásilky od přepravce by měl příjemce pečlivě zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje stopy poškození. Pokud jsou při této přejímce zjištěny zjevné vady na balíku popř. na zboží samotném, odpovídá příjemce za to, aby tyto skutečnosti byly oznámeny písemně řidiči do protokolu o převzetí v okamžiku doručení. U dopravní služby Geis je třeba pro uplatnění reklamace sepsat protokol ihned při převzetí. U PPL a DPD je možné oznámit poškození do druhého dne od převzetí. Proto zboží po převzetí bez prodlení zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, které mohlo být způsobeno dopravou, tuto skutečnost bez prodlení oznamte 1. nám (viz kontakt) a za 2. informujte o poškození dopravce a sepište s ním protokol o poškození. Po uplynutí této doby zaniká možnost uplatnit vady vzniklé v průběhu přepravy u dopravce dle jejich platných obchodních podmínek (reklamační podmínky PPL, reklamační podmínky Geis, Reklamace Česká pošta). Pokud budete poškození zboží u dopravce hlásit více než po 48 hodinách po převzetí, (u dopravky Geis musí být hlášeno poškození při přebírání) vaše reklamace nemusí být uznána. Dopravce má právo se přesvědčit o skutečném stavu poškození. Pokud zjistíte, že je obsah zásilky poškozený, nijak se zásilkou dále nemanipulujte a zachovejte původní obal, ve kterém byla zásilka doručena. Zásilka nesmí být likvidována nebo přepravována na jiné místo.

V případě, že zjistíte po převzetí nekompletnost dodávky i když není transportní obal zjevně poškozen, musíte toto prodávajícímu oznámit ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží telefonicky nebo mailem. Stejně tak pokud zjistíte rozdíl mezi dodanou a objednanou konfigurací. (viz. kontakt)

Naše právo odstoupit od smlouvy

Máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

 • a) vyčerpání zásob objednaného zboží,
 • b) nepřevzetí zboží při jeho dodání,
 • c) zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
 • d) uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
 • e) objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu

Vaše právo odstoupit od smlouvy

Kupujete-li zboží jako spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce (viz Kontakt) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy; si můžete stáhnout zde: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Nejprve ověříme, že se nejedná o případy nebo okolnosti, při kterých od smlouvy do 14 dní odstoupit nemůžete. Poté vám sdělíme adresu skladu, na kterou máte zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou převzaty.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku. Jakýkoli balík zaslaný Kupujícím zpět na náklady Prodejce (např. dobírka) nebo na jinou adresu, než je sdělená adresa skladu, nebude námi přijato. Pokud bude vraceno zpět ke Kupujícímu, tak na náklady Kupujícího.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Pro původní platbu dobírkou budou vráceny peníze zpět na účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese skladu, kterou jsme vám sdělili. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením ponese kupující. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • h) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • i) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
 • j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

S čím je třeba počítat u použitého zboží?

Pokud není uvedeno jinak, zboží v našem sortimentu je použité. Jedná se veskrze o značkové produkty, které jsou dováženy ve velkém množství přímo od výrobce v rámci celoevropského Refurbished Reselling programu. Obvykle jde o produkty ve stáří 1-6 let, které byly výrobcem staženy ve velkém objemu z bankovních institucí, leasingových firem a podobně.

V sekci Předváděcí modely nabízíme zboží, které bylo krátce používáno na výstavách, bylo ve skladech a neprodalo se a podobně. Je to velmi zajímavá alternativa k novým produktům, ale jsou za výhodnější ceny. Od nových modelů se liší také tím, že mohou mít cizí lokalizaci a klávesnici a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je u nových modelů. Pokud není uvedeno jinak, součástí je vždy základní příslušenství. (baterie, adaptér)

V žádném případě se nejedná o kusový prodej bazarového typu, kdy bychom prodávali použité produkty od koncových zákazníků. U použitého zboží je potřeba počítat s určitou mírou opotřebení - kosmetické a vizuální vady, známky používání, apodobně. Pokud není uvedeno jinak v popisu produktu, použité produkty jsou funkčně v pořádku. Jelikož se jedná často o dovoz ze zahraničí a takzvaný paletový nákup, je potřeba počítat s následujícím: klávesnice mohou být cizojazyčné, BIOS může být v cizím jazyce, baterie u výpočetní techniky jsou použité a mají tím zpravidla sníženou kapacitu bez garance minimální kapacity, použité notebooky a TFT displeje mohou mít několik vadných pixelů, monitory mohou mít mírně snížený jas, plasty počítačů, notebooků, monitorů nebo tiskáren mohou být poškrábané, otlačené či jinak poškozené, zboží není v originálním balení a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je uvedeno na stránkách výrobce, neobsahuje původní české manuály ani originální CD s ovladači (vše jsme ale na požádání schopni zajistit v elektronické podobě a zaslat na email - pokud výrobce takové informace poskytuje, zároveň jsou Vám k dispozici naši technici aby Vám poradili s instalacemi a implementacemi). Obecné české manuály si můžete stáhnout k naší výpočetní technice zde: české manuály - https://www.pocitacezababku.cz/clanky/Zakladni-manualy-ke-stazeni.html. Pokud si po obdržení zboží nejste jisti, zda stav Vaší koupě odpovídá běžné míře opotřebení, prosím, obratem nás kontaktujte a rádi Vám vyjdeme vstříc.

Pokud je u použité výpočetní techniky uveden operační systém, jedná se o OEM licenci. Může jít buď o původní licenční štítek, který, pokud není uvedeno jinak, není nainstalovaný a nejsou k němu instalační média. Původní štítek nemusí být také v české jazykové mutaci. Ve většině případů je možné k počítači dokoupit zvýhodněnou MAR licenci, která se dodává včetně nového licenčního štítku a instalace.

Reklamační podmínky

Záruční podmínky jsou k dispozici zde: Reklamační podmínky

Ochrana osobních údaju

Zaručujeme Vám, že Vaše osobní údaje slouží pouze pro naší vnitřní potřebu a nebudou prodány ani jinak předány třetím stranám. Výjimku představují dopravci, servisní a distribuční partneři, kterým mohou být předávány kontaktní údaje v rozsahu nutném pro zpracování objednávky, vyřízení reklamace a bezproblémové doručení zboží. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je osoba uvedená na stránce https://www.pocitacezababku.cz/clanky/Kontaktni-informace.html jako správce e-shopu a dále osoba, které vystupuje prodejce ohledně konkrétního zboží.

Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

 • a) jméno a příjmení,
 • b) adresa,
 • c) e-mailová adresa,
 • d) telefonní číslo,
 • e) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • f) IP adresa,
 • g) případně jiné osobní údaje, které o sobě vědomě poskytnete v rámci komunikace či objednávky.

Správce osobních údajů je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00026898. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uložené. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Zákazníkům může být obyčejně jednou týdně zasláno krátké obchodní sdělení. Jeho zasílání můžete kdykoli jednoduše a trvale odhlásit. V případě, že zasílání objednávek nechcete přihlásit vůbec, napište to do poznámky v objednávce.

Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji (ohledně těch, které jsou, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním výše).

Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby. Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:

 • a) soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku,
 • b) soubory reprezentující vaše preference ohledně filtrování seznamu produktů,
 • c) soubory reprezentující vaše preference ohledně způsobu dopravy či dodání a platby,

Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou. Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat: nadstandardní dočasné soubory

 • a) soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,
 • b) soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,
 • c) soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze,

Ohledně těchto souborů souhlasíte s jejich ukládáním ve vašem zařízení.

Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například vkládání zboží do košíku, přihlášení, a tedy celý uživatelský účet.

Jak nakupovat?


Jak si vybrat zboží?

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například typ zboží, popřípadě část názvu. Je možné také vybrat zboží s pomocí operátora na informační lince (viz kontakt). Telefonicky je možné zboží i objednat. Při výběru zboží je nutné pozorně číst podrobný popis produktu a také název. Konfigurace stejných typů se může mírně lišit, stejně tak obrázky mohou někdy zobrazovat typ s jinou konfigurací. Omyly v popisu popřípadě tiskové chyby jsou vyhrazeny. Pokud si nebudete jisti s konfigurací, typem či vybavením prodktu, neváhejte nás kontaktovat (viz kontakt) nebo na emailu prodej@pocitacezababku.cz. Obrázky u použitého zboží, které jsou na webu, jsou vybírány tak, aby buď přímo zobrazovali konkrétní model, nebo alespoň typ designově co nejbližší - směrodatným vodítkem je název a typ produktu, nikoliv obrázek. U každého produktu je popisek s přibližným počtem kusů skladem. Tento údaj je pouze informativní, není napojen on-line na skladové zásoby a může se od skutečné hodnoty lišit.

Jak vložit zboží do košíku?

Jste-li již rozhodnuti, stiskněte buď v náhledu ikonku košíku nebo v detailním pohledu tlačítko DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se dostanete vždy i kliknutím na odkaz NÁKUPNÍ KOŠÍK v horním menu. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku vymazat.

Jak objednat zboží z košíku?

K dokončení objednávky je třeba vyplnit všechny údaje, které jsou nadepsány tučným písmem. Pod vyplněnými údaje je vidět obsah košíku. Chcete-li u nějaké položky změnit počet nebo upřesnit některé údaje, přepište číslo v poli množství nebo napište poznámku do pole upřesnění a potvrďte změnu ikonkou OK. Pokud chcete zboží odebrat z košíku, nebo je vymazat ze seznamu, proveďte to kliknutím na ikonku cancel u příslušného produktu.

Co se stane po objednání?

Na emailovou adresu, kterou jste zadali při objednání Vám obratem přijde potvzovací email s opisem objednávky v html formátu. Po odeslání objednávky doporučujeme zkontrolovat správnost zadaných údajů podle zaslaného emailového potvrzení objednávky. V případě nedoručení potvrzení (chybné zařazení mezi SPAM, překlep v emailové adrese, apod) nás můžete kontaktovat. viz kontakt

Automatický systém předá Vaši objednávku ihned ke zpracování. Pokud je zboží skladem, dopravce Vám přiveze zboží zpravidla do 5 pracovních dnů. Pokud Vás nezastihne na uvedené adrese, zboží složí v depu a zkusí to druhý den. Pokud nebude možné Vás zastihnout, budeme Vás kontaktovat na telefonu a domluvíme přesný termín dodání.

Objednávku je možné stornovat dokud objednávka nebyla expedována. V případe stornování objednávky po jejím expedování si nárokujeme účtovat Kupujícímu stornopoplatek ve výši vynaložených nákladu na přepravu zboží.

Děkujeme za důvěru

Pokud jste dočetli až sem, věříme, že jsme i Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou levné, bezpečné a rychlé. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte (kontakní údaje naleznete v sekci Kontakty , nebo využijte formulář "Napište nám"), všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Předchozí verze obchodních podmínek platná do 18.3.2016 je k nahlédnutí zdeDatum: 2016-03-01
Autor: pocitacezababku.cz


O nás | Odkazy | Kontaktujte nás | Archiv obchodních nabídek | ©2004-2016 Ondřej Mikšovský|