Všeobecné obchodní podmínky

2018-05-25 pocitacezababku.cz

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel) 


Prodávající:

Na webových stránkách nabízí správce eshopu zprostředkování prodeje použitého zboží, přičemž samotný prodej použitého zboží je zajišťován třetími osobami (dále jen „prodávající“). Prodávající je vždy uveden v patičce u konkrétního zboží. Seznam prodávajících firem je zde: viz https://www.pocitacezababku.cz/clanky/Kontaktni-informace.html.

Kupující:

může být spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitel:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel:

Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující objednáním Zboží od Prodávajícího odesláním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a s ohledem na uzavřenou smlouvu neměnné. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit a pro budoucí objednávky bude vždy závazné jejich znění platné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy.

Nedílnou součástí všeobecných podmínek jsou reklamační podmínky.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Obecné informace sdělené před uzavřením smlouvy

Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

 • a) mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),
 • b) emailem na naší e-mailové adrese,
 • c) telefonicky na našem telefonním čísle.

Uchovávání smluv. Uzavřené smlouvy neuchováváme, a proto k nim není možné přistupovat.
Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 • a) Česká obchodní inspekce,
 • b) živnostenské úřady,
 • c) Úřad pro ochranu osobní údajů,

Ceny pro zákazníka

Zboží v internetovém obchodu je nabízeno za ceny v korunách českých. Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku a jsou uvedeny včetně DPH i bez DPH, vždy ale včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Způsoby platby za zboží

V současné době nabízíme tyto způsoby platby:

 1. Platba v hotovosti na dobírku . Peníze převezme v hotovosti pracovník dopravní služby při předání zboží.
 2. Platba předem na zálohovou fakturu . Do emailové schránky Vám přijde zálohová faktura v plné výši ceny zboží. Po jejím uhrazení (a po připsání peněz na náš účet) zboží expedujeme.

Způsob platby si můžete zvolit v košíku s objednávkou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Návrh a uzavření kupní smlouvy

Vystavení zboží na e-shopu s uvedením jeho dostupnosti „skladem“ je nabídkou na uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat o nedostatečném stavu zásob za účelem dohody o dalším postupu. Ohledně zboží uvedené ve stavu „není skladem“ platí, že na základě vaší objednávky činíte návrh na uzavření smlouvy.

My v takovém případě bez zbytečného odkladu prověříme naše možnosti dodání a uzavření smlouvy vám potvrdíme samostatným e-mailem; automatický e-mail odeslaný systémem bezprostředně po vašem zadání objednávky slouží za těchto okolností pouze jako potvrzení doručení vaší objednávky.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, buď odesláním požadavku na email, nebo telefonicky (viz Kontakt). Právo na odstoupení od smlouvy se řídí podmínkami uvedenými v oddíle níže.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsme povinni u vystaveného daňového dokladu prokázat věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchovávání nezměněn. Z toho důvodu nelze na již vystaveném daňovém dokladu měnit údaje odběratele. Jakmile jsou tyto zadány do systému, nemůže dojít k jejich další editaci. Změna údajů je možná jedině na objednávce, před vystavením daňového dokladu.

Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická / právnická osoba nepovinná k dani.

Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce

Doprava zboží

Přibližná doba dodání je 2-5 dní. Konkrétní dotazy na dodací lhůtu směřujte na email prodej@pocitacezababku.cz Upozornění: Před vánocemi jsou kvůli přetížení dopravních služeb a velkému množství objednávek dodací doby zpravidla delší.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce nebo zákazník odmítne expedované zboží převzít, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo odmítnutím zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Dopravné účtujeme v ceně cca od 100 do 180Kč bez DPH. Aktuální výše dopravného se zobrazí v nákupním košíku. Dopravu zajišťujeme v rámci exklusivní smlouvy s dopravci DPD, PPL Výjimečně i jinou dopravní službou. Ve výjimečných případech, při přepravě nadměrně těžkých balíků (servery, hromadné objednávky) je nutné poslat zboží na paletě. Při tomto druhu dopravy je dopravné vyšší a závisí i na vzdálenosti od skladu. Pokud by bylo možné poslat zboží jen na paletě, budeme vás o tom informovat a domluvíme se dopředu na podmínkách zaslání. U některých objednávek které obsahují více položek může zboží přivézt dopravní služba zvlášť. Je to způsobeno tím, že zboží může jít z různých skladů. Zaplatíte vždy jen za zboží, které převezmete a dopravné se vám nebude navyšovat, pokud to nebude předem dohodnuto jinak. Uvedené ceny platí pro dopravu na území ČR. O výši poštovného do jiných států EU vás budeme před odesláním zboží informovat a domluvíme se dopředu na podmínkách dodání.

Důležité upozornění k přebírání zásilky

Při přebírání zásilky od přepravce by měl příjemce pečlivě zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje stopy poškození. Pokud jsou při této přejímce zjištěny zjevné vady na balíku popř. na zboží samotném, uveďte prosím tyto skutečnosti písemně řidiči do protokolu o převzetí v okamžiku doručení. U dopravní služby Geis je třeba pro uplatnění reklamace sepsat protokol ihned při převzetí. U PPL a DPD je možné oznámit poškození do druhého dne od převzetí. Proto zboží po převzetí prosím zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, které mohlo být způsobeno dopravou, tuto skutečnost bez prodlení oznamte 1. nám (viz kontakt) a za 2. informujte o poškození dopravce a sepište s ním protokol o poškození. Po uplynutí této doby zaniká možnost uplatnit vady vzniklé v průběhu přepravy u dopravce dle jejich platných obchodních podmínek (reklamační podmínky PPL, reklamační podmínky Geis, Reklamace Česká pošta). Pokud budete poškození zboží u dopravce hlásit více než po 48 hodinách po převzetí, (u dopravky Geis musí být hlášeno poškození při přebírání) nemusí být reklamace u dopravní služby uznána. Dopravce má právo se přesvědčit o skutečném stavu poškození. Pokud zjistíte, že je obsah zásilky poškozený, nijak se zásilkou dále nemanipulujte a zachovejte původní obal, ve kterém byla zásilka doručena. Zásilka nesmí být likvidována nebo přepravována na jiné místo.

V případě, že zjistíte po převzetí nekompletnost dodávky i když není transportní obal zjevně poškozen, musíte toto prodávajícímu oznámit ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží telefonicky nebo mailem. Stejně tak pokud zjistíte rozdíl mezi dodanou a objednanou konfigurací. (viz. kontakt)

Odstoupení od smlouvy

Naše právo odstoupit od smlouvy

Máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

 • a) vyčerpání zásob objednaného zboží,
 • b) nepřevzetí zboží při jeho dodání,
 • c) zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
 • d) uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
 • e) objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu

Vaše právo odstoupit od smlouvy

Kupujete-li zboží jako spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce (viz Kontakt) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy; si můžete stáhnout zde: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Nejprve ověříme, že se nejedná o případy nebo okolnosti, při kterých od smlouvy do 14 dní odstoupit nemůžete. Poté vám sdělíme adresu skladu, na kterou máte zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou převzaty.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku. Jakýkoli balík zaslaný Kupujícím zpět na náklady Prodejce (např. dobírka) nebo na jinou adresu, než je sdělená adresa skladu, nebude námi přijato. Pokud bude vraceno zpět ke Kupujícímu, tak na náklady Kupujícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • h) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • i) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
 • j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, kupní smlouva se od začátku ruší a my vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Pro původní platbu dobírkou budou vráceny peníze zpět na účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese skladu, kterou jsme vám sdělili. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením ponese kupující a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

S čím je třeba počítat u použitého zboží?

Pokud není uvedeno jinak, zboží v našem sortimentu je použité. Jedná se veskrze o značkové produkty, které jsou dováženy ve velkém množství přímo od výrobce v rámci celoevropského Refurbished Reselling programu. Obvykle jde o produkty ve stáří 1-6 let, které byly výrobcem staženy ve velkém objemu z bankovních institucí, leasingových firem a podobně.

V sekci Předváděcí modely nabízíme zboží, které bylo krátce používáno na výstavách, bylo ve skladech a neprodalo se a podobně. Je to velmi zajímavá alternativa k novým produktům, ale jsou za výhodnější ceny. Od nových modelů se liší také tím, že mohou mít cizí lokalizaci a klávesnici a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je u nových modelů. Pokud není uvedeno jinak, součástí je vždy základní příslušenství. (baterie, adaptér)

V žádném případě se nejedná o kusový prodej bazarového typu, kdy bychom prodávali použité produkty od koncových zákazníků. U použitého zboží je potřeba počítat s určitou mírou opotřebení - kosmetické a vizuální vady, známky používání, apodobně. Pokud není uvedeno jinak v popisu produktu, použité produkty jsou funkčně v pořádku. Jelikož se jedná často o dovoz ze zahraničí a takzvaný paletový nákup, je potřeba počítat s následujícím: klávesnice mohou být cizojazyčné, BIOS může být v cizím jazyce, baterie u výpočetní techniky jsou použité a mají tím zpravidla sníženou kapacitu bez garance minimální kapacity, použité notebooky a TFT displeje mohou mít několik vadných pixelů, monitory mohou mít mírně snížený jas, plasty počítačů, notebooků, monitorů nebo tiskáren mohou být poškrábané, otlačené či jinak poškozené, zboží není v originálním balení a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je uvedeno na stránkách výrobce, neobsahuje původní české manuály ani originální CD s ovladači (vše jsme ale na požádání schopni zajistit v elektronické podobě a zaslat na email - pokud výrobce takové informace poskytuje, zároveň jsou Vám k dispozici naši technici aby Vám poradili s instalacemi a implementacemi). Obecné české manuály si můžete stáhnout k naší výpočetní technice zde: české manuály - https://www.pocitacezababku.cz/clanky/Zakladni-manualy-ke-stazeni.html. Pokud si po obdržení zboží nejste jisti, zda stav Vaší koupě odpovídá běžné míře opotřebení, prosím, obratem nás kontaktujte a rádi Vám vyjdeme vstříc.

Pokud je u použité výpočetní techniky uveden operační systém, jedná se o OEM licenci. Může jít buď o původní licenční štítek, který, pokud není uvedeno jinak, není nainstalovaný a nejsou k němu instalační média. Původní štítek nemusí být také v české jazykové mutaci. Ve většině případů je možné k počítači dokoupit zvýhodněnou MAR licenci, která se dodává včetně nového licenčního štítku a instalace.

Reklamační podmínky

Záruční podmínky jsou k dispozici zde: Reklamační podmínky

Ochrana osobních údaju

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Jak nakupovat?


Jak si vybrat zboží?

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například typ zboží, popřípadě část názvu. Je možné také vybrat zboží s pomocí operátora na informační lince (viz kontakt). Při výběru zboží je nutné pozorně číst podrobný popis produktu a také název. Konfigurace stejných typů se může mírně lišit, stejně tak obrázky mohou někdy zobrazovat typ s jinou konfigurací. Omyly v popisu popřípadě tiskové chyby jsou vyhrazeny. Pokud si nebudete jisti s konfigurací, typem či vybavením prodktu, neváhejte nás kontaktovat (viz kontakt) nebo na emailu prodej@pocitacezababku.cz. Obrázky u použitého zboží, které jsou na webu, jsou vybírány tak, aby buď přímo zobrazovali konkrétní model, nebo alespoň typ designově co nejbližší - směrodatným vodítkem je název a typ produktu, nikoliv obrázek. U každého produktu je popisek s přibližným počtem kusů skladem. Tento údaj je pouze informativní, není napojen on-line na skladové zásoby a může se od skutečné hodnoty lišit.

Jak vložit zboží do košíku?

Jste-li již rozhodnuti, stiskněte buď v náhledu ikonku košíku nebo v detailním pohledu tlačítko DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se dostanete vždy i kliknutím na odkaz NÁKUPNÍ KOŠÍK v horním menu. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku vymazat.

Jak objednat zboží z košíku?

K dokončení objednávky je třeba vyplnit všechny údaje, které jsou nadepsány tučným písmem. Pod vyplněnými údaje je vidět obsah košíku. Chcete-li u nějaké položky změnit počet nebo upřesnit některé údaje, přepište číslo v poli množství nebo napište poznámku do pole upřesnění a potvrďte změnu ikonkou OK. Pokud chcete zboží odebrat z košíku, nebo je vymazat ze seznamu, proveďte to kliknutím na ikonku cancel u příslušného produktu.

Co se stane po objednání?

Na emailovou adresu, kterou jste zadali při objednání Vám obratem přijde potvzovací email s opisem objednávky v html formátu. Po odeslání objednávky doporučujeme zkontrolovat správnost zadaných údajů podle zaslaného emailového potvrzení objednávky. V případě nedoručení potvrzení (chybné zařazení mezi SPAM, překlep v emailové adrese, apod) nás můžete kontaktovat. viz kontakt

Automatický systém předá Vaši objednávku ihned ke zpracování. Pokud je zboží skladem, dopravce Vám přiveze zboží zpravidla do 5 pracovních dnů. Pokud Vás nezastihne na uvedené adrese, zboží složí v depu a zkusí to druhý den. Pokud nebude možné Vás zastihnout, budeme Vás kontaktovat na telefonu a domluvíme přesný termín dodání.

Objednávku je možné stornovat dokud objednávka nebyla expedována. V případe stornování objednávky po jejím expedování si nárokujeme účtovat Kupujícímu stornopoplatek ve výši vynaložených nákladu na přepravu zboží.

Děkujeme za důvěru

Pokud jste dočetli až sem, věříme, že jsme i Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou levné, bezpečné a rychlé. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte (kontakní údaje naleznete v sekci Kontakty , nebo využijte formulář "Napište nám"), všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Nejprodávanější produkty