Reklamační podmínky - platné do 18.3.2016

2014-01-01 pocitacezababku.cz
Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek. platné do 18.3.2016

Shrnutí doporučeného postupu reklamace

 • Na email reklamace@pocitacezababku.cz pošlete popis závady a číslo objednávky.
 • Vyčkete na zaslání podkladů k reklamaci. Sdělíme vám adresu servisu pro zaslání a pokyny k bezpečnému uplatnění reklamace.
 • Zboží pošlete podle zaslaných pokynů. Doporučujeme uschovat si číslo balíku, kde můžete u dopravní společnosti sledovat stav doručení zásilky do servisu.
 • O výsledku reklamace a zvoleném řešení budete informování do 30 dní.

Podrobný postup reklamace najdete níže.

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené v eshopu pocitacezababku.cz a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
 3. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
 4. Zboží je možné reklamovat pouze u právního subjektu, kde bylo zboží zakoupeno. (viz detail produktu nebo faktura)

Uplatnění záruky

Reklamace se uplatňuje v sídle Prodejce. Lze ji uplatnit nejlépe písemně na adrese prodejce nebo emailem na emailové adrese reklamace@pocitacezababku.cz . Po oznámení reklamace počkejte na pokyny k reklamaci, které vám zašleme emailem. Budeme vás informovat o adrese nejbližšího servisu, kam je třeba zboží zaslat a o dalších důležitých pokynech. Uplatněním tohoto postupu se reklamace urychlí. Reklamované zboží neposílejte bez předchozí domluvy.

Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena.

Zákazník je povinen veškeré zjištěné vady na zařízení nahlásit bezodkladně dodavateli. Nenahlášení a neopravení takovéto vady může mít za následek prohlubující se problém a neuznání záruky!

Záruka na nové zboží

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případi zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

V případi, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, muže Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vuči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případi odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Záruka na použité zboží

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případi zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

Kupující má právo uplatnit smluvní záruku na zboží, u kterého se nejedná o vady vzniklé používáním nebo opotřebením starších součástí, vztahuje se na něj zmíněná smluvní záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Pokud je v popisu produktu uvedena kratší záruka než 1 rok, jedná se o smluvní záruku, která platí pro firmy (subjekty s IČO). Touto zárukou není dotčena odpovědnost za vady. Pro ostatní zákazníky platí odpovědnost za vady o délce 1 roku.

Jakost při převzetí - práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby. Kupující může požadovat i výměnu za věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu nebo na faktuře uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Záruka na jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, popřípadě mu zboží zašle na adresu uvedenou na Daňovém dokladu.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k závadě uvedené zákazníkem v dopise s popisem závady.

 

Uplatnění záruky zaniká:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 • poškozením zboží při přepravě. (reklamaci je třeba v takovém případě uplatnit do 1-2 dní u dopravce)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem nebo nelegálním softwareovým vybavením.
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • zboží poškozeného živly.
 • Porušením, přelepením nebo jiným znehodnocením nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí, pokud jsou na výrobku obsaženy.

Záruka se nevztahuje na:

 • akumulátory a baterie u použité výpočetní techniky (není-li stanoveno jinak) a na spotřební materiál
 • vadné sektory na HDD
 • vadné pixely na LCD displejích
 • servis neručí za data na pevných discích a jiných paměťových médiích, která jsou posílána na opravu. Doporučujeme data před servisním zákrokem zálohovat.

Způsob provedení reklamace

 • Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena po dohodě se zákazníkem následujícím způsobem:
 • prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo
 • prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady.
 • Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci po dohodě se zákazníkem:
  • výměnou věci za věc jinou funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
  • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.
 • Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady Prodejce (jakákoliv dobírka) nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny kde bylo zboží zakoupeno (např. nádraží ČD atd.), nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.

 

Nejprodávanější produkty